Římskokatolická farnost Hodslavice

Čeština   English   Deutsch   Polisch    
Pojednání svatého Řehoře Velikého o andělech.
Autor článku: Poutník
Vloženo dne 28.9.2012 v 23:15:47 hodin

            Chtěl bych vám bratři a sestry něco říct o tom co učí církev o andělech. Diviš Aeropagita a sv. Řehoř Veliký učí, že v nebi je devět andělských kurů. Což lze vyčíst i z Písma Svatého v listě Efesanům 1,21, kde čteme Existují andělé, archandělé, síly, mocnosti, knížata, panstva, trůny, cherubové a serafové.

            Slovo anděl je od řeckého slova „angelos – posel, vyslanec“. V listě Židům čteme „Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení“. V nebi jsou tedy s Bohem blažení duchové a teprve, až když jsou Bohem poslaní k nějakému úkolu lze je nazvat anděly, jak o tom čteme u svatého Augustýna: "Anděl je název úkolu, ne přirozenosti. Ptáš-li se na podstatu této přirozenosti, je to duch; ptáš-li se, jaký má úkol, je to anděl. Podle toho, co je, je duch, podle toho, co koná, je anděl."159 Andělé jsou celým svým bytím Boží služebníci a poslové. Protože "andělé v nebi stále hledí na tvář svého Otce" (Mt 18,10), "dbalí rozkazů, poslušní na jeho slovo" (Ž 103,20).

Jako bytosti čistě duchové mají rozum a vůli: jsou to bytosti osobní a nesmrtelné. Všechny viditelné tvory převyšují dokonalostí, jak o tom svědčí lesk jejich slávy.                           

Tolik Svatý Augustýn

 Proto slovo anděl, označuje funkci a ne přirozenost. Přirozeností jsou všichni tedy duchové. Tak jako třeba já jsem podle přirozenosti člověk a podle funkce jsem kněz. To bratři a sestry jen pro vysvětlenou, že ne každý duch je také anděl.

Diviš Aeropagita a sv. Řehoř Veliký učí, že Anděl je tedy takový blažený duch, který zvěstuje nejmenší věci, ti, kteří zvěstují věci nejvyšší jsou archandělé. Proto k Marii je poslán archanděl a ne anděl. Nám jsou známá jména tří archandělů označují jejich úlohu. Sv. Michael znamená „Kdo jako Bůh“, Gabriel pak „Moc Boží“ a Rafael znamená „Lék Boží“. Kdykoli se děje něco zvláště podivuhodného, ukazuje se, že je k tomu poslán Michael, aby ze samého skutku a jména bylo dáno na srozuměnou, že nikdo nedovede vykonat, co může vykonat jedině Bůh. K Marii je vyslán Gabriel, Moc Boží. Přichází zvěstovat toho, jenž se ráčil ponížit, aby porazil mocnosti pekelné a zachránil člověka pro nebe a život věčný. Mocí Boží měl být zvěstován, ten, který je Pán mocností a mocný v boji. Přichází bojovat proti mocnostem zla, které jsou všude v povětří, jak říká Písmo svaté. Rafael je Lék Boží, byl to on, kdo se dotkl Tobiášových očí a odstranil temnotu jeho slepoty. Byl Bohem poslán k léčení, a proto byl nazván Lék Boží.

 

Další kůry andělské jsou síly. Síly, jsou to duchové, skrze které se nejčastěji dějí znamení a zázraky.

 

            Pak, Mocnosti, to jsou duchové,  jimž se ve větším stupni dostalo moci podrobovat zlé síly. Svou mocí brání mocnostem zla pokoušet lidská srdce nad jejich síly, tak jak by se jim zachtělo.

            Knížata, jsou pak duchové, kteří vládnou i samým dobrým duchům andělským, velí jiným sobě poddaným při provádění božských služeb a rozdělují jim jednotlivé úkoly.

            Panstva, pak přesahují i moci tato knížata, jsou prvními mezi knížaty. Mají vlastní moc nad poddanými, vynikají obzvláštní mocí a ostatní jsou jim poddáni poslušností.

            Dále pak jsou Trůny, jsou to sbory, kterým Bůh vždy předsedá při vykonávání soudu. Jsou naplněni tak velikou milosti Boží, že na nich spočívá Bůh a skrze ně vynáší své rozsudky.

            Cherubím, pak znamená „plnost vědění“, jsou velmi blízko Bohu a čím blíže mu jsou tím dokonalejší je jejich vědění.

            Nejblíže však jsou Bohu Serafíni. Jsou v obzvláštní blízkosti svého Stvořitele a planou nesrovnatelnou láskou. Serafin znamená „planoucí, zaněcující.“ Jsou s Bohem tak spojeni, že mezi nimi a Bohem již nestojí, žádní jiní duchové. Proto se např. sv. Františkovi z Asissi říká „serafimský otec“, protože lnul k Bohu ohromnou láskou.

            Ústní tradice pak hovoří jednom andělovi, který převyšoval všechny, byl postaven nad všechny tyto skvělé andělské kůry, byl mezi anděly prví, převyšoval je svou mocí a krásou i moudrostí. Byl to Lucifer, v překladu světlonoš. Měl šířit všude světlo Boží velebnosti, byl Bohu nejblíže ze všech. Ale stal se pyšným a skrze pýchu se nikdo nestane Bohu podobným. On si myslel, že se povýší i nad Boha a zapomněl, že je jen tvor, který je na Bohu zcela závislý. A tak byl z nebe svržen na zem i s těmi duchy, kteří odmítli Bohu sloužit, ty nazýváme démony. Ďáblovo království je tedy tajemně přítomno zde na zemi. Zlí duchové prochází zemí křížem krážem a pokouší lidi k odpadnutí od Boha. Kdo se však drží Boha a jeho Syna Ježíše Krista tomu nemohou uškodit. Ovšem musíme se stále modlit a prosit Boha, abychom vytrvali v dobrém a v milosti Boží až do konce. Nebezpečí, že člověk sejde na scestí je tady stále veliké. Země je totiž místo, kde se odehrává duchovní boj o člověka.  Bůh nás volá k sobě skrze Ježíše Krista, abychom ho následovali a padlý anděl, Ďábel nás chce zase skrze pokušení strhnout k sobě na svoji stranu. Neexistuje tedy území nikoho, buď jdu dobrou cestou, nebo cestou zlou. Buď jako věřící následuji Ježíše a snažím se žít podle jeho slova. A nebo, si jdu svou vlastní cestou a vůbec mě nezajímá, co Bůh říká skrze Písmo svaté, a jdu do věčné záhuby.

            Ježíš vládu satana na kříži zlomil, vstal z mrtvých, odpustil lidem jejich největší hřích, svou násilnou smrt, prosil na kříži „Otče odpusť jim neboť nevědí co činí“ a Otec jeho modlitbu přijal. Ježíš vstal z mrtvých a  tak ukázal svou moc nad smrtí i nad tím, kdo svedl lidi, nad Satanem. Ježíš to všechno podstoupil kvůli nám, odpouští nám a zve nás do Božího království, ale záleží na nás.

            K tomu, abychom do toho nebe došli, se denně bratři a sestry modleme o pomoc a ochranu k našim nebeským přátelům. Vzývejme své anděly strážné, kteří jsou vysláni k službě těm, kdo mají dojít spasení. A nezapomeňme, že nebojujeme lidé proti lidem, ale že bojujeme proti mocnostem zla a temnot a andělé jsou ti, kteří nám jsou nápomocní v tomto boji. Hlavně se stavějme svým životem proti hříchu, člověk, který se ve svém životě smíří s hříchem a už nechce bojovat, takový člověk jakoby uzavíral pakt se zlým duchem a už nestojí na Boží straně a stává se snadnou kořistí nepřítele Božího.                                  Amen.                                                                                      (sv.Řehoř Veliký).

Citát na den

Biblický citát na dnešní den
Tyto věci jsi skryl před chytrými. (Mt 11,25)


nahodne fotoValid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

© 2008 - 2010 Farnost Hodslavice | Created by webdesign4u.cz | O webu | Administrace | RS

Logo - ROP Moravskoislezsko